Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) - regio Haaglanden

Regionaal channel

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 21 januari 2019

Doel

 • 1SociaalDomein heeft als doel uitwisseling van informatie tussen professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein.

Doelgroep

 • het plaform 1Sociaaldomein.nl is bedoeld voor zorg-, welzijns- en ggz-professionals, waaronder eerstelijns zorgverleners, jongerenwerkers, verpleegkundigen, coördinatoren, programmamanagers, (beleids-)adviseurs, maar ook onderwijskundigen en iedereen die werkzaam is als professional in het sociaal domein, niet uitgesloten vrijwillige hulpverleners en mantelzorgers.

Channels

 • Binnen het platform worden Channels ontsloten. Een Channel wordt beheerd door een organisatie en is een deel-community met eigen doelstellingen.
 • 1SociaalDomein stimuleert professionals om Channels te volgen. Items die geplaatst worden op Channels worden onder de aandacht gebracht bij deelnemers van 1Sociaaldomein.nl. Het is professionals vrij om Channels wel of niet ‘te volgen’.

Beheer van Channels

 • Channels worden beheerd door de organisaties die een Channel zijn gestart. Zij hebben de bevoegdheid om content die geen toegevoegde waarde biedt, en of niet past bij de doelstellingen van het Channel, te verwijderen.
 • Channelbeheerders zijn zonder opgave van reden bevoegd om berichten en profielen (tijdelijk, deels of geheel) van het organisatie-eigen Channel te verwijderen.
 • Bij vragen over de inhoud van een Channel kunt u zich richten tot de Channelbeheerder. Volg daarvoor de contact -link die is opgenomen onder aan de homepagina van een Channel.

Deelname aan 1Sociaaldomein.nl

 • Het is professionals vrij om naast het volgen een Channel ook deel te nemen aan het (koepel-)platform 1Sociaaldomein.nl
 • Deelnemen aan een Channel betekent dat uw profiel wordt getoond in het profielenoverzicht en dat u vindbaar bent voor andere professionals. Mocht u dit niet wenselijk vinden dan heeft u de mogelijkheid dit uit te vinken in ‘mijn profiel’. Mijn profiel is de plek waar u uw persoonlijke voorkeuren en uw gegevens kunt beheren.

Auteursrechtenbeleid

 • 1SociaalDomein respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wil een platform bieden waarop deze rechten niet worden geschonden. Wij vereisen dat informatie die door deelnemers wordt geplaatst nauwkeurig, wettig en niet in strijd is met de rechten van derden. Teneinde deze doelstellingen te promoten, kan vermeende schending worden gemeld op contact@1sociaaldomein.nl

Beheer van vraag en antwoord

 • Professionals stellen elkaar vragen en antwoorden op het platform 1Sociaaldomein.nl
 • Community-managers van 1Sociaaldomein.nl hebben de bevoegdheid om vragen te weigeren, te redigeren of anders te ordenen.
 • Community-managers van 1Sociaaldomein.nl zijn zonder opgave van reden bevoegd om berichten en profielen (tijdelijk, deels of geheel) van het netwerk te verwijderen.

Commerciële doeleinden

 • 1Sociaaldomein.nl is uitsluitend bedoeld voor professionele informatie-uitwisseling binnen het sociaal domein. Gebruik van informatie, van persoonlijke gegevens of van de functionaliteiten van 1Sociaaldomein.nl voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, met uitzondering van het aankondigen van seminars en bijeenkomsten die inhoudelijk bijdragen aan het kennisniveau van de deelnemers.

Gedrag

 • Bij het toebrengen van (persoonlijke) schade of het overtreden van de wet, is de hoofdredactie onder verwijzing van deze voorwaarden bevoegd een deelnemer direct van 1Sociaaldomein.nl te verwijderen. Zo nodig wordt aangifte gedaan bij de politie.

Bezwaar en beroep

 • Bezwaar tegen het intrekken van een toegangscode/ autorisatie, uitsluiting van gebruik van faciliteiten, of het verwijderen/wijzigen van informatie kan worden gemeld op contact@1Sociaaldomein.nl.  

Uitsluiting aansprakelijkheid

 • 1SociaalDomein sluit aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de faciliteiten voor digitale informatievoorziening en/of uitwisseling.
 • Het gebruik van de faciliteiten voor digitale informatie-uitwisseling is voor rekening en risico van de gebruikers. 1SociaalDomein is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.
 • Deelnemers van 1Sociaaldomein.nl vrijwaren 1SociaalDomein voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten.
 • 1SociaalDomein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst.